รน. ก้าวไกล  เทิศไท้องค์ราชา  มุ่งรักษาน่านน้ำ  เลิศล้ำคุณธรรม

 
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ  ใช้อักษรย่อว่า “ บก.รน.” ประกอบด้วย ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ

๑) ส่วนอำนวยการและสนับสนุน ประกอบด้วย 

     ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจน้ำ

๑.๑.๑ งานธุรการและกำลังพล

๑.๑.๒ งานแผนและยุทธศาสตร์

๑.๑.๓ งานงบประมาณและพลาธิการ

๑.๑.๔ งานการเงิน

๑.๑.๕ งานคดีและวินัย

๑.๑.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒) ส่วนยุทธการ  ประกอบด้วย

      ๒.๑ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ (ปฏิบัติการวิศวกรรมทางเรือ)

๒.๑.๑ งานวิศวกรรมตัวเรือ

๒.๑.๒ งานวิศวกรรมเครื่องกล

๒.๑.๓ งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑.๔ งานช่าง

๒.๑.๕ งานอู่เรือ

      ๒.๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ (ปฏิบัติการใต้น้ำ)

๒.๒.๑ งานอารักขาและรักษาความปลอดภัย

๒.๒.๒ งานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒.๒.๓ งานต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล

๒.๒.๔ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด

๒.๓ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจน้ำ (ปฏิบัติการทางเรือ)

๒.๓.๑ งานปฏิบัติการทางเรือ

๒.๓.๒ งานรักษาฝั่ง

๒.๓.๓ งานมั่นคงและกิจการพิเศษทางทะเล

๒.๓.๔ งานผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒.๓.๕ งานยุทธวิธีทางเรือ

๓) ส่วนปฏิบัติการ  โดยรับผิดชอบตั้งแต่ ในแม่น้ำเจ้าพระยา   อ่าวไทยตอนบน  อ่าวไทยตอนล่าง  ทะเลอันดามัน  และแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 

ส่วนปฏิบัติการกลาง

๓.๑ กลุ่มเรือตรวจการณ์ฯ กองบังคับการตำรวจน้ำ

๓.๑.๑ เรือขนาด ๑๑๐ ฟุต

๓.๑.๒ เรือขนาด ๑๘๐ ฟุตขึ้นไป

ส่วนปฏิบัติการภูมิภาค

      ๓.๒ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (กรุงเทพมหานคร)

๓.๒.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำบางปะอิน)

๓.๒.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำบางรัก)

๓.๒.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำสมุทรปราการ)

๓.๒.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำสมุทรสาคร)

๓.๒.๕ สถานีตำรวจน้ำ ๕ (ตำรวจน้ำปราณบุรี)

๓.๒.๖ สถานีตำรวจน้ำ ๖ (ตำรวจน้ำบางสะพาน)

      ๓.๓ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (ชลบุรี)

๓.๔.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำศรีราชา)

๓.๔.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำสีชัง)

๓.๔.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำสัตหีบ)

๓.๔.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำจันทบุรี)

๓.๔.๕ สถานีตำรวจน้ำ ๕ (ตำรวจน้ำแหลมงอบ)

๓.๔.๖ สถานีตำรวจน้ำ ๖ (ตำรวจน้ำคลองใหญ่)

      ๓.๔ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (สุราษฎร์ธานี)

๓.๔.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำชุมพร)

๓.๔.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำเมืองสุราษฎร์ธานี)

๓.๔.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำเกาะสมุย)

๓.๔.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำขนอม)

๓.๔.๕ สถานีตำรวจน้ำ ๕ (ตำรวจน้ำปากพนัง)

      ๓.๕ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ (สงขลา)

๓.๕.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำเมืองสงขลา)

๓.๕.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำปัตตานี)

๓.๕.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำนราธิวาส)

๓.๕.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำตากใบ)

      ๓.๖ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (ภูเก็ต)

๓.๖.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำระนอง)

๓.๖.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำคุระบุรี)

๓.๖.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำภูเก็ต)

      ๓.๗ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (ตรัง)

๓.๗.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำกระบี่)

๓.๗.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำกันตัง)

๓.๗.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำสตูล)

      ๓.๘ กองกำกับการ ๑๐ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (มุกดาหาร)

๓.๘.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำนครพนม)

๓.๘.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำธาตุพนม)

๓.๘.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำมุกดาหาร)

๓.๘.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำเขมราฐ)

๓.๘.๕ สถานีตำรวจน้ำ ๕ (ตำรวจน้ำโขงเจียม)

      ๓.๙ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (หนองคาย)

๓.๙.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำเชียงคาน)

๓.๙.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำศรีเชียงใหม่)

๓.๙.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำเมืองหนองคาย)

๓.๙.๔ สถานีตำรวจน้ำ ๔ (ตำรวจน้ำบึงกาฬ)

      ๓.๑๐ กองกำกับการ ๑๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ  (หนองคาย)

๓.๑๐.๑ สถานีตำรวจน้ำ ๑ (ตำรวจน้ำเชียงแสน)

๓.๑๐.๒ สถานีตำรวจน้ำ ๒ (ตำรวจน้ำเชียงของ)

๓.๑๐.๓ สถานีตำรวจน้ำ ๓ (ตำรวจน้ำเวียงแก่น)

 

จำนวนผู้เข้าชม

 


กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เลขที่ 169 ซอยตำรวจน้ำ ถนนสุขุมวิท  ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2384-2342 โทรสาร  0-2394-1962 , 0-2384-5905