หนังสือเวียน
 

เดือน มีนาคม 2563

   เรื่อง การบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)

    ดาวน์โหลด

 
 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
ให้เดินทางเข้าฝึกอบรมใน วันที่4-6มี.ค.63 ณ บก.รน.
 

เดือน มกราคม 2563

การจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เรื่องการจัดการฝึกและการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร