แผน/ระเบียบ/คำสั่ง
HOME

  แผน ยุทธศาสตร์ รน.

แผนป้องกันปราบปราม และขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(มัจฉา 633)
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.รน.63)
 
แผน ปคม.63
 
แผน พดส.รน.63
 
แผนปิดอ่าวไทย ปี 63 (มัจฉา 631)
 
แผนปิดอ่าวฝั่งอันดามัน ปี 63 (มัจฉา 632)
 
แผน ทท.รน.63
 
 

   แผน ยุทธศาสตร์ ตร.

 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
การจัดทำแผนงาน/โครงการของ ตร. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

การบริหารความเสี่ยง ตร.

 

 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏฺิบัติงานถวายความปลอดภัยฯ(ถป-1/2)
 
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี