แผน/ระเบียบ/คำสั่ง
HOME

   แผน ยุทธศาสตร์ ตร.

 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
การจัดทำแผนงาน/โครงการของ ตร. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

การบริหารความเสี่ยง ตร.

 

 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏฺิบัติงานถวายความปลอดภัยฯ(ถป-1/2)
 
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
 
 

  แผน ยุทธศาสตร์ รน.

 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.รน.63)
 
แผน ปคม.63
 
แผน พดส.รน.63
 
แผนปิดอ่าวไทย ปี 63 (มัจฉา 631)
 
แผนปิดอ่าวฝั่งอันดามัน ปี 63 (มัจฉา 632)
 
แผน ทท.รน.63