การจัดซื้อจัดจ้าง
HOME
 
เดือน ตุลาคม 2565
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.๗๔
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๒ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.๕๙
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.๔๙
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.๕๖
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข รน.๓๒
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๓๖
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๒๕
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๒ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลกันตัง อำเภอกันตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๒๒
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๒๑
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๑๓
สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน สิงหาคม 2565
 ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ขายเรือตรวจการณ์ หมายเลข ๕๔๐ โดยวิธีขายทอดตลาด
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ขายเรือตรวจการณ์ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน เมษายน 2565
 เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
 ประกาศ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน มีนาคม 2565
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการคัดเลือก

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน มกราคม 2565
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ยกเลิกเชิญชวนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีคัดเลือก

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ขายเรือตรวจการณ์ที่ชำรุด จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีการขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ระบบ VHF Marine Band ย่านความถี่ Marine Band DSC Class A มาตรฐาน IPx๘ และ IPx๖
กำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ W กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF Marine Band
ย่านความถี่ Marine Band DSC Class A มาตรฐาน IPx๘ และ IPx๖ กำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ W
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน ตุลาคม 2564
ประกาศ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาดวัสดุสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการรื้อถอน

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน สิงหาคม 2564
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน มิถุนายน 2564
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เรื่อง ขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธี
พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน เมษายน 2564
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
การจ้างก่อสร้างเรืออู่ลอยสังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๑๐
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรืออู่ลอย สังกัด สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๑๐
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ลำ

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาซื้อเรือยางลาดตระเวนยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน มีนาคม 2564
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ลำ

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเรือยางลาดตระเวนยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธี
พร้อมอุปกรณ์เคลื่อที่แบบพิเศษ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ลำ

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อโครงการ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจชั้นประทวน ๔ คูหา ๔๐ ห้อง
สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสาวัตร ขนาด ๑๐ คูหา
สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๑๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสาวัตร ขนาด ๑๐ คูหา
สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๑๐ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสาวัตร ขนาด ๑๐ คูหา
สถานีตำรวจน้ำ ๒ กองกำกับการ ๑๒ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลเวียง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โหลดไฟล์

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสาวัตร ขนาด ๑๐ คูหา
สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ สถานีตำรวจน้ำ ๒ กองกำกับการ ๗
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจน้ำ ๔ กองกำกับการ ๑๑
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจน้ำ ๑ กองกำกับการ ๖
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจน้ำ ๖ กองกำกับการ ๔
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเคลื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ จำหน่ายพัสดุชำรุดด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด (เรือ 317) ของ
กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ จว.เชียงราย

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือยางลาดตะเวนทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพิเศษ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือยางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โหลดไฟล์

........................................................................................................................................................................................................
เดือน มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเคลื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017257531) รอบ ๒

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกาศ จำหน่ายพัสดุด้วยการขายโดยวิธีขายทอดตลาด เรือตรวจการณ์ขนาด ๕๐ ฟุต (เรือ ๕๓๙)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ในภูมิประเทศจำกัด กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017318090)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องมือสื่อสารใต้น้ำ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017257531)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อเรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพิเศษ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017246438)

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ กองบังคับการ
ตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

โหลดไฟล์

 ......................................................................................................................................

เดือน ธันวาคม 2563
 

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือศรีนครินทร์ (1804) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด
110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน
1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63127275974)
16/12/2563- 21/12/2563


โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือดำรงราชานุภาพ (1802) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการ
110-180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน
1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63127275840)

16/12/2563- 21/12/2563


โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเชวงศักดิ์สงคราม (1102) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด
110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน
1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63127275606)

16/12/2563- 21/12/2563


โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือจ่าแสนยบดี (1101) สังกัด กลุ่มงานเรือตรวจการณ์
ขนาด
110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน
1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(
เลขที่โครงการ : 63127273701)
16/12/2563- 21/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่
1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองบังคับการตำรวจน้ำ ต.บางด้วน
อ.เมืองสมุทรปราการจ.สมุทรปราการ
  จำนวน 31 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)


โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117373154)
04/12/2563- 09/12/2563 

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 808
สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 7กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำ
บลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117433655)
02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 807
สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117433609)

02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 633
สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117433406)

02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 632
สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำ
บลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117401235)
02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 626
สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117376615)

02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 534
สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำ
บลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117433480)

02/12/2563 - 07/12/2563

โหลดไฟล์

......................................................................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 637
สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ
ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ลำ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(เลขที่โครงการ : 63117433547)
01/12/2563- 04/12/2563 

โหลดไฟล์

เดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..๒๕๖๔

โหลดไฟล์