รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ผบก.รน.

ศาสตร์ทางทะเล

 
   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

เล่าสู่กันฟัง

3 ก.ย.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานใน
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
การทางเรือ ของ บก.รน. ประจำปีงบประมาณ
2563
ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 47 นาย

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในจัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

22 กรกฎาคม 2563
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในกิจกรรม
จิตอาสาบำเพ็ญสา
ธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ มอบบ้านให้แก่ผู้
พิการ ในพื้นที่ ต.บางด้วน จ.สมุทรปราการ

1 กรกฎาคม 2563
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
      
 " นักปฎิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 20 "
ณ ลานฝึกที่ทำการส่วนกลาง บก.รน.
อ.เมือง จ.สมทุรปราการ

กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมกับ ศูนย์ฝึก
พาณิชยนาวี อบต.บางด้วน-บางโปรง
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ จก.(มหาชน)
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เราไม่ทิ้งกัน"
          สายโลหิต  สายใจ ร้อยดวงใจ
                  มอบสายใยต่อกัน

 กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ชูทิศวิทยา
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
   

29 เม.ย.2563 ตำรวจน้ำสัตหีบ
(ส.รน.
3 กก.5 บก.รน.) เปิดปฏิบัติการ
      "  มัจฉา
633 "
จับเรือประมงลักลอบจับสัตว์น้ำในชายฝั่ง
ผิดกฎหมาย
  

กรณีเกิดสาธารณภัย หน่วยสังกัดตำรวจน้ำ
จะประกอบกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
2563 ภายใต้รหัสแผน

                 "ปภ.รน.
63" 
    

 
บอกเล่าชาว รน.

วันที่ 11 กันยายน 2563
พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน
ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ขนาด 130 ฟุต ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ อู่ต่อเรือบริษัท ซี เครสท์ มารีน
จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในการนี้
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.ร้อมข้าราชการ
ตำรวจน้ำ ผู้แทนจากหน่วยงานทางทะเล และแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 
 
 

 

27 .ค.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์
ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธีวาศิลาฤกษ์
ที่ทำการส่วนกลาง
บก.รน. โดยมี รอง
ผบก.รน. ,ผชช.(สบ ๕) บก.รน. คณะ
กรรมการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภาคเอกชน
และข้าราชการตำรวจเข้าร่วมพิธี
    

3 ..63
พล
...ต่อศักดิ์  สุขวิมล รอง ผบช.. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
การปฏิบัติการทาง
เรือ
ของบก.รน.ในการนี้ พล...ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน. ร่วมในพิธีดังกล่าว ศูนย์ฝึกอบรมบก.รน. .เมือง .สมุทรปราการ
       

15 พฤษภาคม 2563
ครบรอบการก่อตั้งตำรวจน้ำ 68 ปี
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจร่วมพิธี
บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในวันสถาปนากองบังคับการ
ตำรวจน้ำ ครบรอบเป็นปีที่
68

4 ก.ค.63
พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.รน.
เป็นประธานในพิธียกเสาเอกแฟลต ๕ ชั้น
ฝั่งบางด้วน ของ บก.รน.
โดยมี รอง ผบก.รน. ,
ผชช.(สบ ๕) บก.รน. คณะกรรมการ ผู้รับเหมา
ต่อสร้าง ภาคเอกชน และข้าราชการตำรวจเข้า
ร่วมพิธี
         

การบริหารสถานการณ์การกระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 (โควิด-๑๙) ของ บก.รน.

 

     

19 พ.ค. 63 วันอาภากร
ผบก.รน. พร้อมข้าราชการตำรวจน้ำ น้อมรำลึกและ
สักการะ อนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ หรือ "หมอพร"
"พระบิดาของชาวเรือ"                   

เหตุด่วนเหตุร้ายทางน้ำ/ทางทะเล 
แจ้ง 1196  สายด่วนตำรวจน้ำ
      

                  eLearning  IOM
หลักสูตรออนไลน์
การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายใน
การต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการ
ค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรจน้ำ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

79898
จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ