รน.ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชา มุ่งรักษาน่านน้ำ เลิศล้ำคุณธรรม

 
 

ศาสตร์ทางทะเล

   

หน่วยงานขึ้นตรง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 
บอกเล่าชาว รน.

      eLearning  IOM
หลักสูตรออนไลน์การอบรมขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายในการต่อต้าน
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการ
ค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรจน้ำ

กรณีเกิดสาธารณภัย หน่วยสังกัดตำรวจน้ำ
จะประกอบกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2563 ภายใต้รหัสแผน

                 "ปภ.รน.
63" 
 

 

 
หน่วยงานร่วมต่างประเทศ
 
 
 
 
 
   
ทีวีออนไลน์
   
 
 
 

 

ประกาศเจตนารมณ์

 
ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

 

10898
จัดทำโดย  ส่วนงานนายช่างกลเรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 
ดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษสันติราช พิทักษ์ความยุติธรรม และเป็นหน่วยตำรวจที่เชี่ยวชาญทางเรือ