แผน/ระเบียบ/คำสั่ง
HOME

  แผน ยุทธศาสตร์ รน.

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ของ บก.รน. ปี 2564
 
แผนปฏิบัติราชการ บก.รน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของ รน.
(ปคม.รน.64)
 
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว ของ รน.
(พดส.รน.64)
 
แผนป้องกันปราบปราม และขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(มัจฉา 633)
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.รน.63)
 
แผน ปคม.63
 
แผน พดส.รน.63
 
แผนปิดอ่าวไทย ปี 63 (มัจฉา 631)
 
แผนปิดอ่าวฝั่งอันดามัน ปี 63 (มัจฉา 632)
 
แผน ทท.รน.63
 
 

   แผน ยุทธศาสตร์ ตร.

 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
การจัดทำแผนงาน/โครงการของ ตร. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

การบริหารความเสี่ยง ตร.

 

 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏฺิบัติงานถวายความปลอดภัยฯ(ถป-1/2)
 
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี