เมื่อยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะมีความพร้อม ภารกิจย่อมจะสำเร็จลุล่วง
HOME

  

โรงซ่อมบำรุงรถยนต์ ส่วนกลาง บก.รน.

MP Garage

 

ที่มา

รถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามรถยนต์เป็น ครุภัณฑ์ ซึ่งมีการหมดอายุและเสื่อมสภาพ อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การซ่อมแซมโดยปกติแล้วรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน เกือบทุกยี่ห้ออาจจะมีการรับประกันคุณภาพภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากบริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมื่อยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน คุณภาพผู้ใช้รถยนต์มักจะนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการ หากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพ ก็อาจเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการเดิม หรือจากอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการดำเนินการในการเข้าซ่อมบำรุง

ปัจจุบัน บก.รน. มีรถยนต์ในสังกัด จำนวนมาก ซึ่งเมื่อครบกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคัน ก็จะต้องนำเข้าศูนย์บริการ หรืออู่รถยนต์ เพื่อดำเนินการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมัน กรองอากาศ หากมีสภาพชำรุด เช่น ช่วงล่าง ก็ต้องดำเนินการเปลี่ยนด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวนมาก ทำให้ต้องหมดงบประมาณในส่วนนี้

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของกองบังคับการตำรวจน้ำ ในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ภายในหน่วย ท่าน พล.ต.ต.สมควร  พึ่งทรัพย์ ผบก.รน. คนที่ ๒๙ ได้มีแนวความคิด ให้ฝ่ายช่าง (กำลังพล ในสังกัด กก.๑ บก.รน.) ที่มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ สามารถซ่อมบำรุงรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาทำการซ่อมบำรุงรถยนต์ ในสังกัดดังกล่าว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาหน่วยงาน อันเป็นต้นกำเนิดของโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ ส่วนกลาง บก.รน. หรือ MP Garage แห่งนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นหน่วยในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ของกองบังคับการตำรวจน้ำ

๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนการบำรุงรักษารถยนต์ อันเป็นการประหยัดงบประมาณของหน่วย

๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถ และสร้างจิตสาธารณะในการรักษารถยนต์ของทางราชกา

 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มหลัก คือ รถยนต์ ในหน่วยงานส่วนกลางของ บก.รน.

กลุ่มรอง คือ รถยนต์ ในหน่วยงานส่วนภูมิภาคใกล้เคียง ของ บก.รน.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กองบังคับการตำรวจน้ำ มีหน่วยที่สามารถซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนการบำรุงรักษารถยนต์ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณของหน่วย

๓. บุคลากรของหน่วย ได้แก่ ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถ เกิดจิตสาธารณะในการรักษารถยนต์ของทางราชการ

๔. สามารถซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ในกรณีเร่งด่วนได้ทันที